مدیر مسئول اسنادسازمان سیا: هیچ سندی، «تازه» نیست! علی میرفطروس

0
344

*مالکوم برن»(مدیرمسئول انتشاراسنادسازمان سیا):«همانطورکه درمقدّمهء موجود در وبسایت نوشته شده،کشف تازه ای دراین اسناد وجودندارد».

*«مالکوم برن»:«بریتانیائی هادر بارهء ۲۸مرداد۳۲ «سکوت محض» کرده اند.

                                                          * * *

در شصتمین سالگردسقوط آسان وحیرت انگیزدولت دکترمصدّق،غوغای برخی رسانه های فارسی زبان دربارهء انتشار«اسنادتازهء سازمان سیا واعتراف آن سازمان به  دست داشتن درسقوط دولت دکترمصدّق»،بحث های تازه ای را درمیان ایرانیان علاقمندبه سرنوشت میهن دامن زدوباعث «بگومگو»های فراوانی در میان مخالفان وموافقان گردید. به نقل از«بی بی سی»:

-«با گذشت ۶۰ سال از سرنگونی دولت محمد مصدق به دست ارتش، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، سیا، با خارج کردن اسنادی از طبقه‌بندی محرمانه به نقش خود در این کودتا اعتراف کرد.پیش از این،بحث‌های زیادی درباره نقش آمریکا و بریتانیا در طراحی و حمایت از این کودتا صورت گرفته بوده، اما این اولین بار است که سیا اذعان می‌کند در کودتا علیه مصدق دست داشته است».

درهمین گزارش به تیترِ اغراق آمیزِ«دستورشاه برای کودتا»!!برخوردمی کنیم که درمتن منتشرشدهء«اسنادسازمان سیا» وجودندارد!(ظاهراًاین تیترپس ازچندروزازصفحهء مذکورحذف شده است!).

نگارنده دراولین روزهای این غوغای  سئوآل انگیز طی مقاله ای روشنگر، وجود این «اسنادتازه» را -اساساً- انکار کرده است:

اینک مدیرمسئول انتشاراین اسناد،مالکوم برن (Malcolm Byrne)درگفتگو با تلویزیون معروف و پُربینندۀ «من وتو» ،شخصاً،تازه بودن این اسنادرا –قویاً- تکذیب کرده وبدین ترتیب، ادعای نگارنده درمقالهء«اسنادتازهء سازمان سیا:یک دروغ تازه!» راتأئید نموده  است. «مالکوم برن»،مدیرتحقیق آرشیو امنیّت ملی آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن، یکی ازپژوهشگران صاحب نام ِ تاریخ معاصرایران است که مقالات وکتاب های متعدّدی دربارهء  نفت وسقوط دولت مصدّق منتشرکرده است. گفتنی است که آنچه را که  دراین اسناد بنام «کرمیت روزولت» و بنام «اسنادتازه» نام برده شده، قبلاً درکتاب«ضدکودتا»ی روزولت  منتشرشده بودو بقول «مالکوم برن» :

-«همانطورکه درمقدّمهء موجود در وبسایت نوشته شده،کشف تازه ای دراین اسنادوجودندارد».

  سازمان سیا:رابطهء دکترحسین فاطمی با انگلیسی ها!

دراین  برنامه-امّا-به «اسنادنخوانده» ای اشاره شده که گویا کمترموردتوجه قرارگرفته اند،ازجمله سندی دربارهء دکترحسین فاطمی وارتباط وی با انگلیسی ها:

-«امّادرهمین جزوه به مطالب جالب وبااهمیّتی برخوردمی کنیم که کمترموردتوجهءجرایدومطبوعات وحتّی رسانه های فارسی زبان  قرارگرفته،ازجمله:درصفحهء ۱۰ ،بخش ۲،پاورقی ئی وجودداردکه درآن ازشک وتردیدآمریکائی هانسبت به دکترفاطمی،وزیرخارجهءدکترمصدّق وارتباط اوباانگلیسی ها  خبرمی دهد.دراین پاورقی نوشته شده که اجازهء خروج[اسدالله]رشیدیان واجازهء بازگشت او توسط وزیرامورخارجهء خود ِدکترمصدّق،یعنی دکترحسین فاطمی،صادرشده .این نکته برای سازمان سیا نشانهء این بودکه حسین فاطمی درمواردی باسازمان جاسوسی انگلستان تماس داشته است».

26764_344

  متاسفانه این سندنیز«تازه» نیست، بلکه عین آن درگزارش «ویلبر»درسال ۲۰۰۰منتشرشده بود. محمّدعلی موحـّد در بررسی گزارش ویلبر، زیر عنوان «فاطمی‌ و علامت سئوال»، می‌نویسد:

«مطلب قابل تأملِ دیگر در «تاریخچــهء عملیـّات سیا»، زیرنویس،راجع به دکتر حسین فاطمی‌است. ما در شرح زمینه‌سازی‌ها برای کودتا آورده بودیم: «قرار شد یک نفر از سازمان اطلاعات انگلیس و یکی دیگر از سیا به دیدنِ خواهر شاه، اشرف ـ که در فرانسه بود ـ برَوَد و او را به تهران بفرستند تا برادر [شاه] را از رسمـّیت و اعتبار کامل اقدامات [کرمیت] روزولت مطمئن سازد»…چنین پیش‌بینی شده بود که اسدالله رشیدیان به فرانسه برود و در دیداری از اشرف، ترتیب ملاقات او را با مأموران بریتانیا و آمریکا بدهد. امّا گرفتن اجازهء خروج از کشور [برای رشیدیان] در آن روزها کارِ آسانی نبود. این مشکل را دکتر حسین فاطمی‌ وزیر امور خارجــه دکتر مصدّق حـّل کرد و خود، اجازهء خروج و روادید ِ ورود رشیدیان را در اختیار او گذاشت. گزارشگر سیا پس از این حکایت، در زیرنویس اضافه می‌کند که حسین فاطمی‌در نزدِ سیا به عنوان عضوی مشکوک شناخته می‌شد که گاه و بی‌گاه آمادهء تماس با انگلیسی‌ها بود و دلش می‌خواست در صورت سقوط مصدّق، جایگاهی در میان مخالفان او و هواخواهان بریتانیا داشته باشد. زیرنویسِ سیا تأکید می‌کند که حسین فاطمی، رشیدیان را می‌شناخت و می‌دانست که او عامل انگلیسی‌هاست… این البتـّه، نکتــهء درخور ِ تأمـّلی است. برادران رشیدیان به اتفاق سرلشکر حجازی در مهرماه ۱۳۳۱ به اتـّهام توطئــهء کودتا دستگیر شدند و درست در همان ایـّام بود که دکتر حسین فاطمی از سفری که برای معالجه در اروپا داشت به ایران بازگشته و به وزارت خارجه منصوب شده بود».(خواب آشفتهء نفت،ج۲،صص۹۶۷-۹۶۸)

                                                                       * * *

«مالکوم برن»(مدیرمسئول انتشاراسنادسازمان سیا)درگفتگوباتلویزیون«من وتو»تاکیدمی کند:

-«بریتانیائی هادراین باره[۲۸مرداد۳۲]هنوزسکوت محض کرده اند».

 بنابراین:اگرروزی دولت انگلیس از«سکوت محض»بیرون آیدو آرشیو سازمان اطلاعاتی انگلستان آزادشودو دراختیارپژوهشگران قرارگیرد،بی شک،رازهای ناگفتهء  بسیاری دربارهء ۲۸مرداد۳۲ وعوامل آن  آشکارخواهدشد.تاآن زمان،امّا،لازم است که نسبت به این رویدادسرنوشت سازِ تاریخ معاصرایران با نسبیّت گرائی،انصاف و تواضع، قضاوت کنیم و از«حُکم های حتمی وقطعی»پرهیزنمائیم.