محمد نوری زاد از یک تصادف جان سالم بدر برد

0
243

دیروز محمد نوری زاد در تصادفی جان سالم بدر برد و در تاربرگ فیسبوک خود نوشت:

من هنوز زنده ام!
صبح ساعت ده، در راه بندانِ میدان توحید توقف کرده بودم. یک کامیونِ ترمز بریده با سرعت از پی آمد و محکم به اتومبیل من کوفت. سرم به ستون اتاق خورد و بیهوش شدم. پانزده دقیقه ی بعد وقتی به هوش آمدم پلیس ها آمده بودند و مأموران اورژانس نیز. کامیونِ زباله بعد از درهم کوفتن اتومبیل من، به حاشیه ی خیابان پناه برده بود. از اتومبیل من هیچ نماند. کشان کشان بردیمش پارکینگ. می گویم: من هنوز زنده ام. همین آیا مهم نیست؟

محمد نوری زاد
پنجم آذر نود و سه – تهران