محمد خاتمی : انتخابات اخیر به سود رهبر و نظام بود

0
303

محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی، در نشستی با مشاوران خود گفت که او و دیگر گرایش‌های اصلاح طلب حکومت اسلامی با شرکت‌شان در انتخابات هفتم اسفند ماه ثابت کردند که در داخل نظام و با نظام هستند و با کسی یا جریانی دشمنی ندارند.

وی همچنین با اشاره به شرکت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در همین انتخابات تأکید نمود که معنای شرکت این سه تن در انتخابات نیز این است که آنان هم با این نظام هستند و انتخابات و برگزار کنندگان آن را قبول دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد خاتمی گفته است که در قیاس با اعتراض‌های بعد از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات اخیر مجالس شورای اسلامی و خبرگان نشان داد که اکنون همۀ جامعه و گروه‌های سیاسی از نتیجۀ انتخابات هفتم اسفند ماه رضایت نسبی دارند و امید و آشتی فضای جامعه را آکنده است.

محمد خاتمی تأکید کرده است که انتخابات هفتم اسفند ماه “بیش از همه به نفع نظام و رهبری بود”، اگر چه به اعتراف خود محمد خاتمی “همه می دانند که مجلس فعلی نمایندۀ تمامی گرایش‌های جامعۀ ایران نیست.” وی سپس افزوده است که بعد از این انتخابات دیگری کسی نباید در فکر انتقام باشد.