محمدصدر: مشارکت پایین در انتخابات ‌خطر امنیتی‌ برای ایران دارد

0
233

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: اگر انتخابات ریاست‌جمهوری هم با همین درصد مشارکت باشد، واقعا می‌توانم بگویم که ایران در خطر امنیتی خواهد بود؛ چون این تصور را به خارج می‌دهد که مردم چندان طرفدار نظام نیستند.