محمدرضا عالی پیام: سیاست جمهوری نابودی کشور است

0
329

محمدرضا عالی پیام در گفتگو با جمشید چالنگی: علت بحران های ایران سوء مدیریت نیست، تعمدی در کار است برای خرابیها در ایران. سیاست جمهوری اسلامی این است که این کشور را به نابودی ببرد.