ما اعضای جبهه ملی ایران …

0
144

ما اعضای جبهه ملی ایران از همان زمان و روزی که زنده یاد دکتر مصدق به نخست وزیری انتخاب شد جامعه ایران و دولت را سکولار اعلام کردیم و از دخالت دین در کارهای حکومت و دولت جلوگیری شد. نمونه اش همان داستانی است که فلسفی واعظ دینی تریاکی بیان کرده است که از سوی آیت الله بزرگ وقت یعنی بروجردی پیش مصدق می رود و درخواست می کند که نخست وزیر جلو فعالیّت بهائی ها را بگیرد و… اما زنده یاد مصدق در برابر این درخواست قاه قاه می خندد و می گوید آقای فلسفی بهائی و مسلمان و بی دین برای من فرقی ندارند و همه شان ایرانی اند و متعلق به این کشور. آری جبهه ملی ایران خواهان حکومتی به مانند آن دو سال و چند ماه زمامداری زنده یاد مصدق است که با دگر اندیشان رواداری و مسامحه می کند و اصولاً بر این باور است که جامعه یک بعدی زیان آور و خسارت رسان است.

ما خواهان برچیدن این بساط فساد و دروغ و رشوه و دزدی و فحشا و ستم بی حد و سلاخ خانه ای به نام دستگاه قضائی از بیخ و بُن بوده و تا سقوط کامل چنین نظامی مبارزه مان ادامه دارد. ما دینها را یک گونه باور شخصی و متافیزیکی افراد وابسته به آن می شناسیم که باید در نهاد خویش محفوظ دارند و حتا حق تبلیغش را جز در مکانهای مربوط به خود، نیز نداشته باشند. درس شرعیات و قرآن باید از مدارس حذف شود و گذاشتن بلندگوهائی در خیابانها که قرآن و اذان مسلمانان را با صدای بلند پخش کنند چه از رادیو و چه توسط مردم دیندار، خلاف هرگونه دگراندیشی است و باید برچیده شود.

محمد علی مهرآسا- هرمز چمن آرا- منوچهر تقوی بیات