لیبراسیون: علل وعوامل گرایش جوانان فرانسوی به جنبش‌های جهادی اسلامی

0
113

لیبراسیون با چاپ مقالات و تحلیل‌های گوناگونی از صاحب نظران به جستجوی پاسخی به پرسش رفته است. سرمقاله نویس لیبراسیون دریاداشت سیاسی امروز خود، دراین رابطه، می‌نویسد: واقعیت این است که وظیفه بزرگی که درسال‌های آینده درپیش پای همهٔ دست اندرکاران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فرانسه قرارخواهد داشت، این است که نسل جوان جهاد گرای کشور را نه به راه راست، که شاید موضوعیت نداشته باشد، بلکه با پیامدهای راهی که انتخاب کرده‌اند آشنا کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ لیبراسیون می‌نویسد: این گزارش با اظهارنظرهای همه صاحب نظران دراین راه فراهم امده است. لیبراسیون می‌افزاید: واقعیت دیگراین است که از فاجعه خونین هفتم ژانویه (حمله مسلحانه به دفترشارلی هبدُو) اینجا و آنجا اقداماتی درحال صورت گرفتن است که نشان ازجدی شدن نگرانی‌های مسئولین جامعه درهمه سطوح دارد.
لیبراسیون می‌افزاید: مهمتراز آن تلاش‌هایی است که دراین زمینه آغاز شده است که تا برخلاف گذشته زمان ازدست نرود و شاید بتوان پاسخی درخوربرای این معضل مهم جامعه یافت. لیبراسیون می‌افزاید: باید دست به کارشد حتی اگر این تلاش درحد یک امید باقی بماند.