لوموند: چهارمین طیف “پرونیست ها” که درقدرت قرار دارند

0
142

در لوموند روزنامه عصر فرانسه دو گزارش انتشار یافته درمورد مشکلات خانم کریستینا کریشنر، رئیس جمهوری آرژانتین و جبهه جدید حزب الله لبنان که به نوشته لوموند در عراق وعلیه نیروهای داعش فعال شده است.
درمورد آرژانین، لوموند، معتبرترین روزنامه فرانسه با اشاره به چهارمین طیف “پرونیست ها” که درقدرت قرار دارند می نویسد: مرگ مشکوک دادستان نیسمان درروز هجدهم ژانویه گذشته خانم کریشنر را درآستانه انتخابات ریاست جمهوری جدید، که چند ماه دیگر انجام خواهد شد، بی اعتبارساخته است.
لازم به یاد آوری است که خانم کریشنر از سوی اپوزیسیون آرژانین متهم است که احتمالاً برای سازش با حکومت اسلامی و سرپوش گذاشتن به پرونده جنایت تروریستی مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین ازاختیارات ریاست جمهوری استفاده کرده است.
آنگونه که خبرگزاری فرانسه می نویسد؛ سوء قصد خونین علیه این مرکز که درسال هزارو نهصد ونود و چهارروی داد هشتاد پنج نفرجان خود را ازدست دادند. درتحقیقات بعدی دستگاه قضائی آرژانتین برخی از مقامات حکومت اسلام ایران و حزب الله را به دخالت دراین سوءقصد متهم کرد. درآخرین مورد پرونده این سوء قصد پس از بیست ویک سال دراختیار دادستان نیسمان قرار گرفته بود که روز هجدهم ژانویه جسد وی درمحل مسکونیش یافت شد. دادستان نیسمان قرار بود روز نوزدهم ژانویه درمقابل کنگره آرژانتین یافته های خود را درپرونده با نمایندگان مجلس درمیان گذارد.
به دنبال این حادثه اکنون یک ماه است که ده هاهزار تن ازمردم بوئنس آیرس با انجام تظاهرات خیابانی خواستار روشن شدن چگونگی فوت دادستان نیسمان هستند.
گفته می شود که دادستان نیسمان درنظرداشت به اتهام دخالت درپرونده علیه خانم کریشنر، رئیس جمهوری، قرارپیگرد قانونی صادرکند.

لوموند همچنین درمورد جبهه جدید حزب الله در عراق لوموند می نویسد: با علنی و رسمی شدن ورود نیروهای حزب الله به عراق و گشودن جبهه جدید علیه داعش، علی رغم اینکه ممکن است بسیاری را خوشحال کند، خاورمیانه خود را برای دور تازه ای از نبردها آماده می کند که به احتمال زیاد ویرانگرتر خواهد بود.