لوران فابیوس برگشت

0
221

لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که بامداد چهارشنبه لوزان را ترک کرده بود چهارشنبه شب به هتل بوریواژ بازگشت.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از رسانه ها، او پس از ورود به هتل به خبرنگاران گفت: تنها چند متر تا نقطه پایان باقی است که سخت ترین خواهد بود. ما خواستار یک توافق استوار هستیم ولی هنوزبه آن نقطه نرسیده ایم. کارهاباقی مانده است. من آمدم تا با همکارانم بر روی مسائل کار کنیم.

ورود فابیوس به بوریواژ همزمان با جلسات ظریف – کری و صالحی – مونیز بود.