قیمت جسد چنده!؟ بقلم کاسپین ماکان

0
387

در بهمن ۵۷ خمینی، بنیانگذار حکومت ضد انسانی، در نخستین سخنرانیش در گورستان جنوب تهران گفت: ما ایران را آباد خواهیم کرد، آب، برق و اتوبوس را مجانی می کنیم…

اما او با همکاری سایر خائنین و بی خردان، پیش از هر چیز، با قتل دگراندیشان و آزادی خواهان، بجای ایران، قبرستان های سراسر کشور، از جمله همان مکان سخنرانی را آباد کردند!

و حالا پس از گذشت نزدیک به ۴۱ سال، نه تنها هیچ چیز مجانی نشد، بلکه بعد از کشتن مردم، پیکر آنان را به بازماندگان می فروشند!

کاسپین ماکان