قاتل محیط بان بمو به قصاص محکوم شد

0
135

جلسه دادگاه قتل منوچهر شجاعیان محیط بان پارک ملی بمو برگزار و قاتل به قصاص محکوم شد.

 محاکمه علنی متهم به قتل محیط بان پارک بمو در شعبه ٣ دادگاه کیفری یک استان فارس آغاز شد.

در ابتدای این محاکمه علنی قاضی شبانی ضمن یادآوری حقوق قانونی متهم از نماینده دادستان خواست تا از کیفرخواست صادره دفاع و پس از آن به اخذ درخواست و شکایت اولیاء دم پرونده پرداخت.

پس از آن پدر مقتول به عنوان ولی دم و همچنین ولی قهری فرزندان صغیر مرحوم منوچهر شجاعیان محیط بان، بر اجرای قصاص نفس تاکید کرد.

سپس متهم پرونده در جایگاه حاضر به بیان واقعه پرداخت و گفت: در روز حادثه به قصد چیدن گیاهان معطر به کوه چاه سرخ و چشمه گنو رفته بودیم که در زمان برگشت پس از مواجهه با محیط بانان به خاطر حمل سلاح غیر مجاز ترسیدم و فرار کردم.

 وی گفت: علیرغم تذکرات مکرر محیط بان، به گفته وی توجه نکردم و از ترس شلیک کردم که به محیط بان مرحوم اصابت کرد.

دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع متهم  جهت اخذ تصمیم وارد شور شد که در پایان متهم م- ج از سوی دادگاه به استناد مواد ١۶۴- ١۶٨- ٢١١- بند الف ماده ٢٩٠ ، ماده ٣٠١، ٣۵١، ٣٨١،۴١٧و ۴١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ به اتهام قتل عمد محیط بان پارک ملی بمو مرحوم منوچهر شجاعیان به قصاص نفس در ملاء عام محکوم شد.

متهم مذکور همچنین به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز به شش ماه حبس و همچنین به لحاظ شروع به شکار غیر مجاز نیز به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

 به گزارش مهر؛ رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.