فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: حمله به «شارلی اِبدو» را محکوم و بی قید و شرط از این نشریه پشتیبانی می کنیم

0
130

حمله به «شارلی اِبدو» را محکوم و بی قید و شرط از این نشریه پشتیبانی می کنیم.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پشتیبانی کامل و بی قید و شرط خود را از هیأت تحریریه «شارلی اِبدو» و خانواده های تمام قربانیان ابراز می کند. عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون، گفت: «اتفاقی که افتاد نفرت انگیز، تحمل ناپذیر و غیرانسانی است. با حمله به شارلی اِبدو که نشریه ای آزاد است و روزنامه نگاران آن، مهاجمان به تمام مدافعان آزادی حمله کرده اند.»