عربستان قصد بلعیدن قطر را دارد؛ فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

0
226

پس از انتخاب محمد بن سلمان پسر دردانه مللک سلمان به عنوان ولیعهد عربستان که معمار حمله نظامی شکست خورده و خفت بار به یمن بود، عربستان در پی اشغال و بلعیدن قطر می باشد. ولیعهد جدید عربستان قصد دارد برای سرکوب مخالفین داخلی خود در خاندان سعودی جوّ کشور را امنیتی کند تا موقعیت خود را تثبیت کند.

تنها مرز خاکی قطر بطول شصت کیلومتر در مرز جنوبی این کشور با عربستان سعودی می باشد. عربستان قطر را جزیی از خاک سعودی ها می داند. برخی از همسایگان قطر به سرکردگی عربستان شرایطی را برای از سرگیری روابط سیاسی و پایان دادن به تحریم های اقتصادی علیه این امیرنشین کوچک اعلام کردند. این کشور های خودکامه منطقه سیزده شرط را به واسطگی امیر کویت به قطر رساندند.

کاهش روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر از شروط مهم می باشد. قطع ارتباط قطر با گروه های مظنون به تروریستی و اخراج و تحویل دادن اعضای این گروه ها به کشور های عربی نیز مورد نظر می باشد.

بجز مسئله پشتیبانی از تروریسم که خود عربستان نیز بار ها در این مورد متهم شده است. دیکته کردن سیاست خارجی یک کشور مستقل ولی ضعیف چون قطر از سوی عربستان وبرخی از شیخک های خلیج فارس جای بسی شگفتی دارد. تعطیل شبکه بزرگ تلویزیونی الجزیره نیز سانسور و دخالت آشکار در امر آزادی بیان و رسانه بشمار می رود.

کاهش روابط با ایران، برچیدن پایگاه ترکیه در قطر و تعطیلی شبکه رسانه ای الجزیره نیز از آرزو های بزرگ اسرائیل بشمار می روند. شبکه تلویزیونی الجزیره از آغاز رقیبی برای رسانه های بزرگ آمریکایی و غربی که گرایش های افراطی به اسرائیل دارند بشمار می رود.

به نظر می رسد از این پس این عربستان سعودی است که وکیل مدافع و سخنگوی اسرائیل در خلیج فارس شده است. ولیعهد شدن محمد بن سلمان نیز با چراغ سبز اسرائیل و آمریکا به انجام رسید.

بیست وسوم ژوئن ۲۰۱۷