شیشه محافظ مزار حافظ شکست

0
137

دوشنبه شب در پایان مراسم یاد روز حافظ و زمانی که اجازه دادند مردم وارد آرامگاه شوند به دلیل شلوغی بیش ازحد و هجوم مردم شیشه محافظ مزار حافظ شکست.

درحالی که گروه های زیادی از مردم نتوانستند در مراسم یاد روز حافظ شرکت کنند و پشت درها مانند در پایان مراسم درهای آرامگاه باز شد و گروه های مختلف مردم سیع داشتند خود را به مزار حافظ برسانند که تداخل گروه های تازه وارد و آنان که داخل بودند باعث شد شلوغی بیش ازحد در آرامگاه حافظ شد.

این اتفاق در حالی روی داد که اگر تمامی مردم اجازه حضور در آرامگاه را داشتند شلوغی و هجوم برای رساندن خود به آرامگاه نیز وجود نداشت.