شکایت دکتر محمدعلی طاهری در خصوص بازداشت غیر قانونی خود

0
453

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از عرقان نیوز، متن شکوائیه به شرح زیر می باشد:

موضوع درخواست: ابلاغ قرار بازداشت موقت و رسیدگی به شکایت اینجانب در خصوص بازداشت موقت غیر قانونی و فکّ آن به دادیار محترم ناظر زندان تهران بزرگ

photo_2018-07-11_16-39-43با سلام و نصار دعای خیر احتراما با توجه به بازداشت موقت غیر قانونی اینجانب به اتهامات ارتداد و سابّ النبی به استحضار می رساند:
۱- نظر به اینکه با درخواست شعبه ۳۳ دیوان عالی محترم کشور در رای صادره آذر ۹۴ مبنی بر ارائه ی اسناد و مدارک به عنوان ادله ی اثبات اتهامات انتسابی فوق الذکر به آن شعبه ی محترم و عدم وجود هر گونه سند و مدرکی در این رابطه، قرار منع تعقیب این اتهامات پوچ و واهی در تاریخ ۹۵/۴/۱۳ از سوی شعبه ی سوم دادسرای شهید مقدس صادر و با تایید دادستان محترم آقای امین ناصری قطعی شده است که در نتیجه در رای نهایی دیوان محترم صادره در سال ۹۶، این قرار قطعی مورد اذعان و تاکید قرار گرفت. بنابراین صدور قرار بازداشت موقت مجدد مورخ ۹۷/۴/۱۱ به اتهامات ارتداد و سابّ النبی که در تاریخ ۹۰/۲/۱۴ بدون در دست داشتن هر گونه دلیل و مدرکی، تفهیم اتهام و بازداشت موقت از بابت آن، تا تاریخ صدور منع تعقیب در بازداشتگاه ۲-الف اوین ادامه داشته، کاملا غیر قانونی و خودسرانه و در راستای ارتکاب سایر جرائم پیرامون پرونده ی اینجانب (موضوع شکایات از سال ۹۰ تا کنون) بوده، بویژه اینکه از این بابت قرار بازداشت موقت مجدد به من ابلاغ نشده و پرونده آن نیز مختومه می باشد. (لازم به توضیح است که به علت شکایات متعدد از بازپرس شعبه ی پنجم آقای اسدی به اتهام جرائم ارتکابی رسیدگی به پرونده از سال ۹۳ به شعبه ی سوم دادسرای مقدس واگذار شد که منع تهقیب صادر و پرونده مختومه گردید)

۲- نقض ماده ی ۲۴۲ و نگهداری در بازداشت موقت در تاریخ ۹۰/۲/۱۴ تا تاریخ صدور منع تعقیب اتهامات فوق در ۹۵/۴/۱۳ و در صورت منظور کردن بازداشت موقت غیر قانونی در حال حاضر، به مدت متجاوز از ۷ سال که فی نفسه نقض آشکار قوانین مربوطه می باشد.

۳- نقض ماده ی ۳۱۳ ، عدم تجمیع با سایر اتهامات و رسیدگی یکجا به آنها در سال ۹۰ در جهت تداوم بخشی به بازداشت موقت غیر قانونی و اطاله ی وقت دادرسی به منظور بدست آوردن فرصت های لازم جهت پیاده کردن نیات سوء طبق روال ۸ سال گذشته (بر اساس استنادات موجود و شکایات ارائه شده) و…

لذا خواهشمند است ضمن رسیدگی به شکایت فوق، در مراجع ذی صلاح، نسبت به فکّ بازداشت موقت غیر قانونی اینجانب اقدامات مقتضی مبذول بفرمایند.تاریخ ۹۷/۴/۱۲