شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور در جریان برگزاری چهارشنبه سوری در زندان گوهر دشت کرج

0
255

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج مراسم چهارشنبه سوری خود را  علیرغم محدودیتهای شدید بازجویان وزارت اطلاعات برگزار نمودند و شعارهای طنین انداز مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور را سر دادند.

بازجویان  اطلاعات سپاه پاسداران  ولی فقیه آخوند ضد بشر علی خامنه ای برای جلوگیری از برگزاری مراسم چهار شنبه سوری زندانیان سیاسی  اقدام به بستن  هواخوری سالن ۱۲ نمودند و فکر می کردند با این عمل  غیر انسانی مانع از برگزاری مراسم ملی چهارشنبه سوری زندانیان سیاسی خواهند شد.

زندانیان سیاسی با عزمی  جزم در درون سالن ۱۲ بند ۴ زندانی گوهردشت کرج اقدام به روشن کردن آتش   و شروع به پریدن بر روی آن نمودند و همزمان با پریدن بر شعله های آتش یک صدا فریاد مرگ به اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور را فریاد زدند و با این فریادها نحوست و پلیدی سال که آخوندهای ضدبشر هستند  را به آتش سوزان  سپردند و با گام های  استوار بسوی بر کندن ریشه تباهی و فساد و ویرانگری یعنی آخوندهای ضدبشر پیش می رفتند. شعارهای زندانیان به حدی بلند و رسا  بود که تمامی زندان را فراگرفته بود و زندانبانان ولی فقیه را به وحشت و حراس انداخته بود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ زندانیان سیاسی باردیگر علیرغم رنج و مشقت و و محدودیتهای ضدبشری  عومل آخوندهای ضدبشر در زندان از مراسم چهارشنبه سوری پاسداری کردند و باردیگر آخوندهای خونریز را خوار حقیر نمودند.