شاه: بدون دخالت ما، ظفار به یک آنگولا تبدیل می‌شد

0
122

روزنامه کیهان – ۶ خرداد ۱۳۵۵

عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی ایران در ظفار برای مقابله با چریک‌های جدایی‌طلب چپ گرا در این منطقه به درخواست سلطان قابوس، پادشاه عمان از محمدرضاشاه پهلوی، پادشاه وقت ایران انجام گرفت.