شاهکار روابط عمومی شورای شهر چالوس در نوشتن نماز قضا!

0
138

به جا آوردن عبادت را در غیر بر موقع آن را قضا گویند که توسط روابط عمومی شورای شهر چالوس اشتباه نوشته شد!