شاهنشاه: خلیج فارس در سال‌های آینده کانون کشمکش خواهد بود

0
594

روزنامه آیندگان – ۲۴ شهریور ۱۳۵۴

shah27