شاهنشاه: حکومت گذشته ایران حکومت اقلیت بود

0
278

روزنامه کیهان – ۷ مرداد ۱۳۴۲