شاهنشاه: حکومت گذشته ایران حکومت اقلیت بود

0
320

روزنامه کیهان – ۷ مرداد ۱۳۴۲