شاهنشاه: ثروتمندان در مجلس نمی‌توانند دنبال غارت مردم باشند

0
17

روزنامه آیندگان – ۲ تیر ۱۳۵۴