شاهنشاه: ثروتمندان در مجلس نمی‌توانند دنبال غارت مردم باشند

0
62

روزنامه آیندگان – ۲ تیر ۱۳۵۴