شاهنشاه: با تحمل زیان، قیمت نفت را کاهش نمی‌دهیم

0
72

روزنامه آیندگان – ۴ دی ۱۳۵۳