شاهنشاه: با تحمل زیان، قیمت نفت را کاهش نمی‌دهیم

0
120

روزنامه آیندگان – ۴ دی ۱۳۵۳