سناتور لیندسی گراهام: پیدا شدن ٢۵ هزار رأی مشکوک به بایدن

0
115

در بررسیهای پنسیلوانیا ٢۵ هزار رای پستی پیدا شده که همه همزمان از کلیه خانه‌های سالمندان پنسیلوانیا درخواست، در یک زمان همگی ارسال و همه به بایدن رای دادن.

اشخاصی باید پشت این قضیه باشند که با تحقیقات بیشتر مشخص خواهد شد.