سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: بیاد ۱۶ آذر ۱۳۳۲ (روز دانشجو)

0
115

از آن بالا سه قطره خون چکید
تو که به چشم خودت دیدی
تو که شاهد من بودی (صادق هدایت)

دانشجویان و مردم آزادیخواه ایران هرساله در ۱۶ آذر، سالروز قتل سه تن از بهترین جوانان ایران در دانشگاه، که چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ صورت گرفت، خشمگین از جلادان شاهنشاهی به جوانان از دست رفته خود می اندیشند.

در آنروز تاریخی سربازان ارتش بدون هیچ اجازه ای با شکستن حریم استقلال دانشگاه، به دانشکده فنی دانشگاه تهران ریختند و سه تن از دانشجویان را که از کلاس درس با زنگ اخطاری دانشکده از کلاس ها بیرون آمده بودند به گلوله بستند. مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی، سه تن از دانشجویان در خون خود غلطیدند.

شانزده آذر همزمان با ورود نیکسون به ایران بود ولی دانشجویان در آنروز هیچگونه برنامه اعتراضی نداشتند و همگی در کلاسهای درس دانشگاه بودند. اعتراضات دانشجویان در پیامد کودتای ۲۸ مرداد شکل میگرفت و روز بروز بر شدت و توسعه آن افزوده میشد. حکومت نظامی کودتا مقاومت و اعتراض دانشجویان را بر نمی تابید تا آنکه بدون هیچ بهانه ای به دانشگاه ریختند و دانشجویان را به آتش کشیدند. حزب توده بنا به ارادت به برادر بزرگ دولت شوروی آنرا بی هیچ دلیل و سندی به ورود نیکسون چسباند در حالیکه نه اعلامیه ای بر آن منظور داده شده بود و نه تظاهراتی صورت گرفته بود.

فریاد اعتراضی که در سالهای پس از ارتکاب این جنایت در فضا همچنان پیچید ۱۶ آذر نه تنها روز دانشجو شناخته شد بلکه به پرچم مبارزات دانشجوئی برای برقراری آزادی و دمکراسی در ایران تبدیل گردید. تا بحدی که امروز شصت سال پس از آن، وارثین حکومت استبدادی گذشته نیز بر آن اعلامیه مینویسند و بزرگداشت میگیرند بدون آنکه نامی از شهدای دانشجوئی بمیان آورند و یا اعلام دارند که این جنایت در دوران کودتا صورت گرفته است و سربازان ارتش ظفرنمون شاهنشاهی دانشجویان را به گلوله بسته اند.

گرامی باد روز ۱۶ آذر، روز دانشجو و روز میثاق دانشجویان برای مقاومت در برابر دیکتاتوری.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۵ آذر ۱۳۹۲ برابر ششم دسامبر ۲۰۱۳

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info