زندانیان سیاسی؛ اعتصابات و اعتراضات فراگیر راه حل همه مشکلات است

0
127

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج  در حمایت اعتراضات و اعتصابات روزانه و گسترده در ایران  بخصوص اعتراضات و اعتصابات اخیر معلمین دلیر و آگاه میهن صادر نمودند.

این بیانیه جهت اطلاع افکار عمومی  و انتشار در اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

به گزارش خبر نامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن بیانیه به قرار زیر است:

طی روزهای گذشته، معلمین در بسیاری از شهرهای ایران دست به اعتصابات و اعتراضات گسترده زدند. این اعتراضات در سطحی از گستردگی و تاثیرگذاری بود که در بخش هایی دانش آموزان نیز به آنها پیوستند.

این در حالی است که از چندی پیش ، کارگران با اعتصاب و اعتراض دموکراتیک خواهان بهبود شرایط زندگی خود شده و اخیرا تشکل های کارگری از اعتصابات گسترده خبر دادند. چندی است پرستاران ، بازنشستگان و بسیاری از صنوف زحمتکش و مزدبگیر با تجمعات گوناگون از وضعیت بسیار رقت بار خود و ستم مضاعف حاکم ، زبان به اعتراض گشوده اند.

عدم امنیت شغلی، میزان پایین حقوق و دستمزد در مقایسه با رشد تورم و خط فقر، عدم رعایت کرامت و شایستگی های شغلی ، عدم اجازه برای اسفتاده قانونی از حق اعتصاب ، تجمع ، داشتن تشکل و آزادی بیان، از مواری است که معترضین مورد تأکید قرار داده اند.

واقعیت این است که نهادهای رسمی حکومتی خط فقر را برای یک خانواده ۴ نفری در تهران ۲۸۰۰۰۰۰ تومان ذکر کرده و هر روز شاخص های اقتصادی در جهت خلاف منافع طبقات گوناگون اجتماعی در حال سقوط است و با ادامه این روند هولناک پیش بینی می شود سال ۹۴ سال فلاکت اقتصادی همه حقوق بگیران و نیز بیش از ۱۱ میلیون حاشیه نشین شهری و سایر طبقات فرودست اقتصادی و اجتماعی باشد. بحران سقوط شاخص ها با آنجا کشیده که سهامداران بورس در اعتراض به وضعیت پیش آمده شیشه های ساختمان بورس را می شکنند و این وضعیتی است که حکومت بر مردم ایران تحمیل کرده که بدون تردید روز به روز فاجعه بارتر خواهد شد.

در چنین موقعیتی کارگران ، فرهنگیان، دانشجویان ، پرستاران، و کوشندگان سیاسی و حقوق بشری با ایجاد و تقویت تشکل های صنفی و سیاسی همچون انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و کنفدراسیون ها، مبارزات دموکراتیک را تقویت و رهبری کرده و با گسترش تجمعات اعتراض آمیز دموکراتیک و اعتصابات سراسری، راه حل همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در حضور مردم در میدان مبارزه ، پرهیز از انفعال و ایجاد اتحاد و امید در همه طبقات اجتماعی دانسته اند. ورشکستگی اقتصادی حکومت، موجب هر نوع فساد اجتماعی، اختلاس های کلان، دزدی، اعتیاد، ناامنی و سرکشی الیگارشی اقتصادی ـ سیاسی حاکم شده است و دود این وضعیت بسیار تأسف بار به چشم آحاد شهروندان به ویژه فقرا، بیکاران، مزدبگیران، و حقوق بگیران می رود. به همین دلیل بر هر ایرانی آگاه و مدافع حقوق بشر است تا در هر کجا و با هر مسئولیت اجتماعی به پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات دموکراتیک به مثابه راه حل ریشه ای همه مشکلات و معضلات تحمیلی و طبیعی برخیزد.

ما زندانیان سیاسی وظیفه خود می دانیم در این جنبش نافرمانی مدنی و ملی از خواسته های معترضین پشتیبانی کنیم.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

بهمن ۱۳۹۳

فرید آزموده، ایرج حاتمی، خالد حردانی، لطیف حسنی، افشین حیرتیان، شاهرخ زمانی، حشمت الله طبرزدی، علیرضا فراهانی، پیروز منصوری، اسد الله هادی، میثاق یزدان نژاد