زادگاه خاکستری؛ متن و صدا کاسپین ماکان

0
326

به آنها که نمی فهند و نمی خواهند بفهمند

به آنها که وقتی خواهند فهمید،

که دیگر دیر شده به آنها که می فهمند،

اما خود را به نفهمی می زنند

به آنها که هنوز نفهمیده اند

به آنها که به زودی می فهمند

به آنها که تازه فهمیدند

به آنها که پیش از این، فهمیده بودند و بلاخره،

به آنها که همیشه می دانستند و رنج می کشیدند

اما فهمیدن و نفهمیدن، چهل سال درد مشترک ست…