روزنامه جهان صنعت: خطر شورش گرسنگان و ضرورت نرمش قهرمانانه

0
235

روزنامهٔ جهان صنعت روز چهارشنبه ۲۵فروردین با اشاره به‌وضعیت وخیم اقتصادی نوشت: در شرایط حاضر اقتصاد ایران یکی از اسفناک‌ترین شرایط اقتصادی خود را به جهت اعمال تحریم‌ها، تجربه می‌کند. بوی بهبودی از درون نیز برای برون‌رفت از وضعیت موجود شنیده نمی‌شود. لاجرم در این شرایط اسفناک اقتصادی و برای در امان ماندن از تبعات اعتراضات ادواری و البته قارچ‌گونه و هم‌چنین در امان ماندن از تبعات شورش گرسنگان کشور سخت به یک نرمش قهرمانانه نیازمند است.