رهن و اجاره؛ حمل و نقل اتباع بیگانه ممنوع!

0
334

از زشت ترین کارهای مرسوم در نظام جمهوری اسلامی!

بنر شهرداری کوهیار در مورد ممنوعیت های اتباع بیگانه در ایران