دو زن زندانی از زندان قرچک ورامین به دار آویخته شدند

0
87

روز شنبه ۹ خرداد ماه ۲ زن زندانی که از روز پنجشنبه به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند به دار آویخته شدند. بعضی از گزارشات حاکی از آن است که آنها در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یکی از ۲ زن زندانی که روز شنبه اعدام شد، فاطمه مهربانی حدودا ۳۹ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند بود .وی در حدود ۵ سال زندانی بود. او از بند مشاوره زندان قرچک ورامین (شهر ری ) به سلولهای انفرادی منتقل و سپس اعدام شد.