دستخط امیرکبیر به ناصرالدین شاه قاجار در مورد شاهزاده موثق ‏الدوله حاکم قم

0
633

قربانت شوم

 الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونى به شکستن لبه نان مشغولم خبر­رسید که شاهزاده موثق ‏الدوله حاکم قم را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده ­بودم به توصیه عمه خودالجاه فرموده و سخن هزل بر زبان رانده ‏اید.

فرستادم او را تحت‏ الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره ­امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی ‏شود.

زیاده جسارت است.

تقى

article_190_1