دستاورد محقق ایرانی در جلوگیری از بازگشت مجدد به مصرف کوکائین

0
193

نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققان بیمارستان عمومی ماساچوست به سرپرستی دکتر «غزاله صدری وکیلی» نشان می‌دهد، هدف عصبی تازه‌ کشف شده، کلید دخیل در میل به مصرف کوکائین پس از دوره ترک محسوب می‌شود.

یک سلسله از ژن‌ها و گیرنده‌های عصبی در اعتیاد دخیل هستند؛ اما محققان در بررسی رفتار موش‌های آزمایشگاهی دریافتند که از طریق دستکاری یک گیرنده پروتئین – پروتئین موسوم به گیرنده AMPA – که بر میل مصرف مواد اثر می‌گذارد، احتمال بازگشت مصرف کوکائین کاهش پیدا می‌کند.

دکتر «غزاله صدری وکیلی» مدیر آزمایشگاه NeuroEpigenetics در بیمارستان عمومی ماساچوست و نویسنده ارشد این تحقیق تأکید کرد: نقش حیاتی گیرنده AMPA‌ در اعتیاد به کوکائین واضح است؛ پیش از این می‌دانستیم که این گیرنده در هسته اکومبنس – منطقه‌ای از مغز موثر در اعتیاد به مواد – باعث از سرگیری مصرف کوکائین در مدل‌های حیوانی می‌شود.

«صدری وکیلی» خاطر نشان کرد: در تحقیق اخیر، افزایش سهم گیرنده‌های AMPA با قابلیت نفوذ کلسیم در این فرآیند را شناسایی کردیم.

در این تحقیق بمدت ۲۱ روز به موش‌ها کوکائین داده شد و سپس ۱۰ روز از مصرف مواد محروم شدند؛ پس از این دوره موش‌ها دارای مقادیر کم یک جزء خاص بودند که نفوذپذیری گیرنده‌های AMPA با قابلیت نفوذ کلسیم را کنترل می‌کند.

پس از دوره ۱۰ روزه محرومیت از کوکائین، به نیمی از موش‌ها آنزیم ADAR2 داده شد که به بازسازی مجدد این جزء خاص کمک کرد؛ در نتیجه افزایش حضور این آنزیم، گیرنده‌ها به شرایط طبیعی بازگشته و موش‌ها – در مقایسه با موش‌هایی که آنزیم درمانی نشده بودند – تمایل کمتری به مصرف مجدد مواد پیدا کردند.

همچنین با جداسازی یکی از اجزای عصبی اصلی در فرآیند اعتیاد، محققان قادر به دستکاری یک مسیر برای معکوس کردن آسیب‌های وارده به گیرنده‌های AMPA شدند.

به گزارش  ایسنا، نتایج این تحقیق در مجله Molecular Psychiatry منتشر شد.