دستانی که باید به آنها بوسه زد؛ تنها بانوی رفتگر ایران

0
216

به گزارش خبرگزاری ها، صغری خانی شهرآبادی تنها بانوی رفتگر ایران است که در شهر پیش قلعه استان خراسان شمالی به مدت دوازده سال است که با تکیه بر دستانش روزگار می گذراند.

resized_1387426_656 resized_1387427_498 resized_1387428_931 resized_1387429_671 resized_1387431_678 resized_1387432_427 resized_1387433_166 resized_1387435_687 resized_1387436_644 resized_1387437_405 resized_1387438_578 resized_1387439_396 resized_1387440_725 resized_1387441_237 resized_1387442_682وی