در اثر افشاگری و فشارهای بین المللی، رژیم ولی فقیه وادار به آزادی زن زندانی عراقی گردید

0
191

با افشای گسترده اعمال غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه و بازداشت غیر قانونی زن زندانی عراقی بسمه الجبوری و اعتصاب غذای بیش از ۳ ماه وی و متعاقب آن فشارهای بین المللی، قوه قضاییه ولی فقیه وادار به آزادی  او گردید.

بازجویان وزارت اطلاعات سعی و تلاش زیادی کردند که در آخرین لحظات زن زندانی عراقی که در اعتصاب غذا بسر می برد را تحت فشارهای غیر انسانی خود قرار دهند. در حالیکه او از اتباع  کشور عراق بود و قاعدتا باید وی را به سفارت عراق تحویل می دادند اما او را از زندان قرچک ورامین آزاد و به اردوگاه مهاجرین عسگر آباد ورامین منتقل نمودند.

علت انتقال وی به اردوگاه عسگر آباد همراه  نداشتن پاسپورت عراقی وی عنوان شده بود . این در حالی است که تمامی مدارک شناسایی از جمله پاسپورت عراقی او در اختیار بازجویان وزارت اطلاعات بود.

اردوگاه مهاجرین عسگر آباد ورامین محل نگهداری زنان اتباع افغانستان است که از طریق مرز ایران قصد خروج از ایران و ورود  به ترکیه به منظور پناهنده شدن در آن کشور را دارند. این اردوگاه از شرایط بسا غیر انسانی برخوردار می باشد و بازداشت شدگان حتی آب نوشیدنی خود را باید خریداری نمایند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، زن زندانی بسمه جبوری چندین روز در شرایط بسا بد و غیر انسانی در این اردوگاه نگهداری شد . رفتار مامورین در این اردوگاه با وی به غایت خشن و وحشیانه بود و خطاب به خانم بسمه جبوری گفته شده بود که او را به این مکان آورده اند تا تحت فشار و تهدید قرار دهند تا  اگر  به عراق برگردد علیه نظام از طریق  افشای شرایط زندان قرچک ورامین  تبلیغ ننماید . نهایتا رژیم ولی فقیه مجبور به آزادی وی گردید و وی به کشور عراق بازگشت و در کنار خانواده اش قرار گرفت.