دادگاه بابک زنجانی «علنی» برگزار می شود

0
144

دادگاه بابک زنجانی فردا به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار می شود.

با نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار می شود.

به نوشته خبرگزاری فارس، در چند ماه گذشته، وکلای طرفین پرونده شامل وکلای وزارت نفت(چهار وکیل)، وکیل بابک زنجانی و وکلای دو متهم دیگر به  منظور دفاع از موکلان شان مشغول مطالعه پرونده ۲۰۹ جلدی بودند و تقریبا هر روز با مراجعه به  شعبه دادگاه، پرونده را مطالعه می کردند.

گفتنی است؛ هرچند وکیل بابک زنجانی از دادگاه تقاضای استمهال کرده اما آن گونه که از قرائن و شواهد برمی آید، جلسه دادگاه در موعد مقرر برگزار می شود.

بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی است.