خامنه ای نسبت به نفوذ آمریکا پس از مرگ اش هشدار داد

0
128

 علی خامنه ای در دیدار با صدها تن از فرماندهان سپاه پاسداران گفت که در جمهوری اسلامی ایران “برای هیچ سازمان و نهادی همچون سپاه پاسداران وظیفۀ سازمانی پاسداری از انقلاب اسلامی… تعریف نشده است.”

اظهارات رهبر جمهوری اسلامی یک روز بعد از سخنرانی رییس جمهوری ایران در جمع فرماندهان سپاه پاسداران ایراد شد که طی آن حسن روحانی گفت که پاسداری از انقلاب اسلامی در انحصار سپاه پاسداران نیست و قانون اساسی کشور نیز چنین وظیفۀ انحصاری را برای هیچ نهادی از جمله سپاه پاسداران تعریف نکرده است.

 خامنه ای در سخنانش در جمع فرماندهان سپاه پاسداران همچنین نسبت به “نفوذ فرهنگی و سیاسی” آمریکا در کشور هشدار داد و گفت که چنین نفوذی به مراتب خطرناک تر از نفوذ اقتصادی و امنیتی است.

وی تلویحاً اعتراف کرد که آمریکا و قدرت های بیگانه مترصدند که پس از مرگ وی به این هدف در داخل کشور برسند. به همین خاطر رهبر جمهوری اسلامی فرماندهان سپاه پاسداران را به هوشیاری فراخواند و گفت که اگر حکومت ایران از جهت گیری های تاکنونی اش به ویژه در سیاست خارجی در منطقه دست بکشد، دیگر نه چیزی از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و نه از نیاز پاسداری از آن.

او به صراحت گفت که منظورش از “دشمن” ایالات متحد آمریکا است که به گفتۀ رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق پیروان اش در داخل کشور سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از محتوای به گفتۀ وی “انقلابی” و “ایدئولوژیک” اش تهی کند. او گفت که آمریکا و قدرت های بیگانه “به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد، نفوذ در مراکز تصمیم سازی ایران هستند” تا تصمیم ها و جهت گیری های کشور را بر اساس خواست و ارادۀ خود تنظیم و اجرایی کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ رهبر حکومت اسلامی ایران خواستار تقویت و گسترش فعالیت بخش اطلاعات سپاه پاسداران شد و گفت : “اطلاعات سپاه باید به طور دائم …تهدیدها را شناسایی کند.”
 در پایان سخنرانی خامنه ای، علی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران به رهبر جمهوری اسلامی اطمینان داد که سپاه پاسداران هرگز اجازه نخواهد داد که آمریکا در ایران نفوذ پیدا کند.