حکومت افغانستان تقریبا سقوط کرده است!

0
220

نارنجی: مناطق تحت کنترل طالبان

آبی: مناطق تحت کنترل دولت

خاکستری: مناطق درگیری

برگرفته از: پایش آمریکا