حمله تروریستی با چکش به پلیس در کلیسای نُتردام دو پاری

0
252

فردی که با چکش به یک مامور پلیس در برابر کلیسای «نُتردام دو پاری» در پاریس حمله کرده بود، با شلیک ماموران زخمی شده و بستری گردید.

این فرد که خود را یک دانشجوی الجزایری و «سرباز گروه دولت اسلامی» معرفی کرده است با فریاد «برای دفاع از سوریه» با چکش یکی از ماموران پلیس را که در برابر کلیسا در حال گشت بود، زخمی کرد و خود با پاسخ نیروهای حاضر زخمی گردید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ وی یک کارد نیز با خود همراه داشت. تحقیقات در این زمینه به «سرویس ضد تروریسم» دادسرای پاریس واگذار شد.

Daily Express