حمایت لوریس چکناواریان موسیقیدان از قیام خوزستان

0
61

همه در یک کشتی هستیم و باید با عشق و محبت به ساحل برسیم، در نهایت عشق و محبت پیروز می شود.