حضور نفرات و هواپیما های جنگی روسیه در ایران به منزله پایگاه نظامی است؛ فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

0
281

برخی بر این باورند که حضور بمب افکن ها و نفرات نظامی روسیه در ایران، اصل ۱۴۶ قانون اساسی‌ را نقض نکرده است و می گویند روس ها در ایران پایگاه نظامی تاًسیس نکرده اند و در یک پایگاه ایران بطورموقت میهمان و یا همسایه یک یکان نظامی ایران شده اند. اصل ۱۴۶، قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید ؛ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است. کسانی که حضور نظامی روس ها را توجیه می نمایند قصد تفسیر اصل ۱۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی را دارند. ممکن است متن قانون قابل تفسیر باشد ولی روح قانون قابل تفسیر نیست.

از نظر حقوقی هر گونه تفسیر بر اصول قانون اساسی باطل است. هنگامی که قانونگذار اصل ۱۴۶ را از تصویب گذراند، روح قانون بر پایه ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در کشور قرار داده شد، حتی اگر متن قانون قابل تفسیر باشد در این هنگام روح قانون بر متن آن برتری دارد و به همین دلیل حضور نظامیان روسی در ایران مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.

نکته دیگر اصل ۱۴۶، ممنوعیت حضور نظامیان بیگانه حتی برای استفاده های صلح آمیز عنوان شده است در حالی که هواپیما های روسی بجز حضور غیر قانونی در ایران از حضور خود استفاده جنگی می کنند که خود نشان دهنده این است که این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای دو قفل امنیتی است. نه تنها حضور نظامی ممنوع است بلکه حتی زیر عنوان عملیات صلح آمیز نیز نباید نیروی نظامی یک کشور خارجی وارد خاک ایران شود.

باید توجه داشت که منظور از پایگاه نظامی تنها ساختمان و تاًسیسات نیست بلکه حضور نفرات نظامی و هر گونه جنگ ابزار و ادوات نظامی و لجیستیکی در هر نقطه ای از کشور،  به منزله یک پایگاه نظامی بشمار می رود حتی اگر این پایگاه در برهوت واقع و سقف هم نداشته باشد.

هفدهم اوت ۲۰۱۶