حجت کلاشی: ‏فلسفه سیاسی با سخن گفتن از انواع نظام ها آغاز شده

0
455

پادشاهی مشروطه، نظام مختلطی است که عنصر دوام و ثبات با عنصر تحول و تغییر ترکیب شده و مردم قانون وضع می کنند و پایه مشروعیتِ قانون،مردم است. دموکراسی مسأله اش این است که چه کسی قانون وضع می کند نه اینکه مقام مادام العمر هست یا نیست.