جهان درانتظار آینده تاریک؛ گزارشی تحلیلی از فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

0
372

در نهم ژانویه ۲۰۱۷ میلادی، شورای ملی اطلاعات آمریکا (National Intelligence Council) یک گزارش ۲۲۶ صفحه ای در باره آینده جهان برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تهیه کرده است. در این گزارش اطلاعاتی آینده تاریکی برای جهان پیش بینی می شود. در این گزارش هشدار دهنده گفته شده؛ بی عدالتی در تقسیم درآمد ها، تغییرات جمعیتی در جهان، گرم شدن هوای کره زمین ،گسترش بحران ها و … بخش هایی از عوامل اصلی نگرانی ها می باشند.

شورای ملی اطلاعات آمریکا، گروه پژوهشی زیر نظر مدیر اطلاعات ملی آمریکا است، این مدیریت مسئولیت هماهنگی هفده آژانس اطلاعاتی آمریکا را دارا می باشد و هر چهار سال یکبار چنین گزارشی را برای دوره چهار ساله رئیس جمهور آمریکا تهیه می کند. در این گزارش سی و یک بار از ایران نام برده شده است.

خطر افزایش بحران های بین المللی باعث به حاشیه راندن ارزش های دموکراسی خواهد شد، چیزی که پس از پایان دوران جنگ سرد میان شرق و غرب تاکنون سابقه نداشته است. این گزارش زیر عنوان ؛ ( روند جهانی، تناقض پیشرفت ها) منتشر شده است. شورای ملی اطلاعات آمریکا معتقد است تحولات اقتصادی و سیاسی، دگرگونی های تکنولوژی موجب خواهد شد ایالات متحده آمریکا بطور نسبی رهبری جهان را از دست بدهد و این مسئله نشان دهنده آینده ای تاریک و دشوار می باشد.
در پنج سال آینده بحران در میان کشورها تشدید خواهد شد. خوب یا بد، پس از جنگ سرد تصویر جهان نشان دهنده پایان برتری آمریکا خواهد بود.

در این گزارش نگرانی تهیه کنندگان مشهود است. گزارش دیدگاه وحشتناکی ( آخر زمانی) از چالش های آینده ای که دستگاه آقای ترامپ با آنان روبرو خواهد بود ارائه می کند و می گوید؛ بسیار دشوار است تا در این زمینه یک همکاری بین المللی شکل گیرد همان چیزی که خواست مردم از دولت هایشان می باشد. گزارش تاًکید می کندعوامل گوناگونی مانند افزایش پرخاشگری روسیه و چین ، بحران های منطقه ای ، تروریسم، افزایش نابرابری در آمد ها و تغییرات زیست محیطی بروز خواهند کرد و روند کنونی جهان مانعی در راه تجزیه و تحلیل و انتخاب سیاسی آمریکا می باشد.

مدل لیبرالسیم غربی که در جهان غرب حاکم است زیر تهدید پوپولیسم ( عوام گرایی) قرار گرفته است، چه راست یا چپ، مردم از دولت های خود می خواهند تا امنیت و رفاه آنان را تاًمین کنند. دونالد ترامپ هنوز قدرت را بدست نگرفته است ولی از هم اکنون وارث چند پرونده داغ ، بویژه سوریه و مبارزه با گروه های تندرو می باشد.

مسئولین گزارش مشکلات اقتصادی، درآمدهای پایین و راکد، بی اعتمادی، جناح بندی ها وغیره را در یک لیست از چالش های نوظهوری که می توانند جلوی کارآیی ها را بگیرند ارائه کرده اند.
در این گزارش هشدار داده می شود که تلاش برای تحمیل نظم در این هرج و مرج احتمالی می تواند در کوتاه مدت بیش از حد پرهزینه باشد و در دراز مدت با شکست روبرو خواهد شد.
یازدهم ژانویه ۲۰۱۷