جلوگیری از درمان بیماری قلبی محسن میردامادی

0
145

دادستانی تهران از اقدامات درمانی ضروری در رابطه با بیماری قلبی محسن میردامادی، دبیرکل دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی، ممانعت کرد.

 میردامادی که هفتادمین ماه دوران زندان را طی می کند، مدتی است دچار نارسایی قلبی شده و پزشک متخصص قلب چندین بار پس از معاینه وی بر لزوم بستری شدن وی در بیمارستان تاکید کرده است.

پزشکی قانونی نیز به عنوان کارشناس دستگاه قضایی این ضرورت را تایید کرده است. با این حال دادستانی تهران از بستری شدن و درمان این زندانی سیاسی جلوگیری کرده است.

به نظر می رسد دستگاه قضایی اخیرا با تقسیم زندانیان به خودی و غیرخودی، تضییقات بیشتری برای زندانیان سیاسی که غیرخودی حساب می شوند، اعمال می کند.

به گزارش  کلمه،درحالی که محمدرضا رحیمی به عنوان زندانی خودی تنها پس از ده روز زندان به دلیل بیماری ادعایی همسرش به مرخصی فرستاده می شود، از درمان ضروری چهره های سیاسی ممانعت می شود.