جلد هفته‌نامه صدا با هنرمندی احمدی نژاد و ترامپ!

0
297

جلد جدیدترین شماره هفته نامه صدا اختصاص دارد به شباهت های دونالد ترامپ و احمدی نژاد..