جلد متفاوت هفته نامه چلچراغ درباره سعید مرتضوی

0
140

فریدون عموزاده خلیلی مدیر مسئول هفته‌نامه چلچراغ می باشد که با محتوای فرهنگی، هنری، اجتماعی، ادبی، سینمایی و طنز فعالیت کرده واکثر خوانندگان این هفته نامه جوانان می باشند.