تغییر نام خیابان های شهر تهران توسط معترضان مردمی

0
145

تغییر نام خیابان های شهر تهران به:

“انقلاب گرسنگان در راه است” ، “فقر و گرسنگی”، “یخچالم خالیه” و “غذا نیست ترس نیست”.