تغییر مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از ترس حملات اسرائیل

0
218

پس از افزایش حملات اسرائیل علیە مواضع گروەهای شبە نظامی وابستە بە جمهوری اسلامی در سوریە، خبرگزاری‌های سوریە گزارش می‌دهند کە این گروەها در هفتە‌های اخیر مواضع خود را تغییر دادە‌اند یا مستحکم کردە‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، شبە نظامیان در شرق سوریە و در منطقە غرب فرات از ترس حملات هوایی و موشکی اسرائیل شروع بە استحکام مواضع خود کردە‌اند.

بە گزارش دیدەبان حقوق بشر سوریە، این گروەها همچنین اقدام به تغییر برخی از مواضع و پایگاەهای خود در رقە، دیرالزور و المیادین کرده‌اند.

طبق این گزارش، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه در هفتە‌های اخیر چند محمولە سلاح را از طریق عراق دریافت کردە‌اند کە در کامیون میوە و سبزیجات جاسازی شدە بود.

صدای آمریکا نوشت؛ استحکام و تغییر محل مواضع گروەهای شبە‌نظامی کارگزار جمهوری اسلامی در حالی است کە حملات هوایی و موشکی علیە پایگاەهای این گروەها در سوریە در ماەهای اخیر افزایش چشمگیری داشتە است.

بامداد پنجشنبە بخش جنوبی فرودگاە بین‌المللی دمشق هدف حملە هوایی اسرائیل قرار گرفت. این فرودگاە در گذشتە بارها برای انتقال سلاح و مهمات جمهوری اسلامی بە گروەهای شبە‌نظامی تحت حمایتش در سوریە و لبنان مورد استفادە قرار گرفتە است.