تصویری از خودکشی یک کارگر در تبریز

0
355

مرگ تلخ یک کارگر در تبریز. دلایل این خودکشی هنوز معلوم نیست.