تشدید فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در زندان مرکزی زاهدان

0
213

بنابه گزارشات رسیده فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در زندان مرکزی زاهدان بطرز وحشیانه ای شدت یافته است .

فشارها و اذیت آزارها علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در طی چند هفته گذشته شدت یافته است در راستای این فشارها و اذیت آزارها روز شنبه ۷ دیماه زندانی سیاسی علیرضا ناروئی بدون هیچ دلیل به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

هنگامی که این زندانی سیاسی ، از غلامی رئیس اطلاعات زندان درباره علت انتقال خویش به شکنجه گاه زندان زاهدان می پرسد ،در جواب به او گفته می شود ما اینجا تعیین می کنیم که کی کجا برود.

زندانی سیاسی علیرضا ناروئی ۳۰ ساله ، نزدیک به ۱ سال است که در زندان بسر می برد. او حدود ۸ ماه در شکنجه گاه اداره اطلاعات زاهدان زندانی بود و در طی این مدت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت .

از طرف دیگر زندانی سیاسی خالد شه بخش که در اثر شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات دچار بیماریهای مختلفی شده است ، بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان این زندانی سیاسی هستند و از این طریق او را تحت فشارهای غیر انسانی قرار می دهند. او همچنین حق تردد بین بندها و دیدن دوستانش را ندارد

زندانیان سیاسی هموطن بلوچ مستمرا توسط بابایی رئیس سازمان زندانهای استان ، خسروی رئیس زندان زاهدان و غلامی رئیس اطلاعات زندان احضار می شوند و مورد اذیت و آزار و تحت فشارهای غیر انسانی قرار می گیرند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال زندانیان سیاسی بی دفاع به سلولهای انفرادی و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن آنها و ایجاد جنگ روانی علیه آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۴ دی ۹۲ برابر با ۴ ژانویه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل