ترکیب شیمیایی موثر در سه عنصر اصلی حیات کشف شد

0
241

محققان ترکیب شیمیایی‌ای را که عامل حیاتی در ترکیب سه عنصر اصلی حیات اولیه در زمین بوده است، کشف کردند.

 گروهی از محققان موسسه تحقیقاتی اسکریپس در کالیفرنیا ماده‌ای کشف کرده‌اند که عاملی حیاتی در ترکیب سه عنصر اصلی حیات اولیه در زمین بوده است. به عبارت دیگر این ترکیب در ایجاد حیات اولیه نقش داشته است.

مطالعات پیشین نشان داده بود عکس‌العمل شیمیایی به نام «فسفوریلاسیون» نقشی حیاتی در ترکیب نوکلئوتیدها، آمینواسیدها و لیپیدها (عناصر اصلی تشکیل دهنده حیات) دارد.

اکنون محققان ماده شیمیایی «diamidophoaphate DAP» را کشف کرده‌اند. طبق این تحقیق ماده مذکور به ایجاد فرایند فسفریلاسیون منجر می‌شود که در نهایت ساختارهای اولیه ژن‌ها، پروتئین‌ها و غشای سلولی را می‌سازند.

در گذشته محققان دیگر معتقد بودند واکنش شیمیایی مربوط به هر طبقه از مولکول‌ها نیازمند ترکیب‌های فسفریلاسیون متفاوت در محیطی متفاوت است. اما کشف DAP نیاز به ترکیبات و محیط‌‌های مختلف برای انجام واکنش‌های شیمیایی را از بین می‌برد.

محقق ارشد این تحقیق می‌گوید: «با کمک DAP هر ماده ساده‌ای به یک ترکیب پیچیده‌تر تبدیل می‌شود. با کمک این ماده می‌توان سه طبقه از بیوپلیمرهای هر محیط را تولید کرد».

به گزارش مهر؛ این ماده به تولید ساختار اولیه مواد ژنتیکی در آب با دماهای مختلفی کمک می‌کند.