تجاوز مامور دادگاه شهر ری به زنانی که تحت عنوین مختلف به دادگاه منتقل می شدند

0
105

یکی از مأمورین دادگاه ولی فقیه در شهر ری زنانی را که تحت عناوین مختلف دستگیر می شدند و این فرد مسئول انتقال آنها به دادگاه و یا آگاهی بود در حین انتقال ،آنها را مورد تجاوز قرار می داد.

این فرد جنایتکار و متجاوز محمد جواد ذوالفقاری نام دارد و از مأمورین ولی فقیه در دادگاه شهر ری می باشد. این فرد متجاوز و جنایتکار حدودا ۱۵ روز پیش در پی شکایت و اعتراضات گسترده زنانی که توسط وی مورد تجاوز قرار گرفته بودند بازداشت شد و متعاقب آن حداقل ۵ زن دیگر از زندان زنان قرچک ورامین به دلیل تجاوز به آنها شکایت کردند و این فرد در بازپرسی اولیه به عمل جنایتکارانه خویش اعتراف نموده است.

دادگاه ولی فقیه بعد از مدتی این فرد را به قید ضمانت آزاد نمود و حتی شایعاتی وجود دارد که این فرد قرار است که مجددا به محل کار خویش در دادگاه شهرری بازگردد.

مأمورین ولی فقیه در محل هایی تحت عنوان دادگاه بجای رسیدگی به حقوق مردم اینگونه آنها را توسط همین مأموران متجاوز و جنایتکارخود مورد تجاوز و هتک حرمت قرار داده و حقوق اولیه آنها را سلب می نمایند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعمال جنایتکارانه و تجاوزگرانه مأمورین ولی فقیه علیه زنان که موجب سلب حقوق آنها می شود را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر دکتر احمد شهید به ایران به منظور تهیه گزارشی از شهادت های مردم ایران نسبت به جنایت علیه بشریت در ایران توسط مأموران رژیم ولی فقیه و ارسال این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور رسیدگی به جنایت علیه بشریت این رژیم در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰مرداد ۹۳ برابر با ۱ اوت ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل